กรอบความร่วมมือบิมสเทค “กลับบ้าน”

บิมสเทคได้รับการก่อตั้งจากปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อปี 2540 และเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2565 ไทยได้รับตำแหน่งประธานบิมสเทค ต่อจากศรีลังกาในช่วงการประชุมผู้นำบิมสเทค ครั้งที่ 5 ทำให้กรอบความร่วมมือ บิมสเทคได้ “กลับบ้าน” อีกครั้งหนึ่ง

โดยไทยมีวาระการเป็นประธานบิมสเทคในปี 2565 – 2566

ในฐานะประธานบิมสเทค

ไทยมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับประเทศสมาชิกอย่างใกล้ชิด เพื่อมุ่งให้อนุภูมิภาค อ่าวเบงกอลมีความมั่งคั่ง ยั่งยืน ฟื้นคืน และเปิดกว้างสู่โอกาส (Prosperous, Resilient and Open BIMSTEC) หรือ “PRO BIMSTEC” ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ ในการเป็นประธานของไทยที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้ในการประชุมผู้นำฯ ขณะเดียวกัน ไทยมุ่งเน้นใช้โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นแนวคิดหลักเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในแต่ละสาขา