โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ BCG Economy สำหรับกลุ่มประเทศบิมสเทค

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ นายรชา อารีพรรค ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ   กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมพิธีปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ BCG Economy สำหรับกลุ่มประเทศ  บิมสเทค” ณ ถนนคนเดินเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

 

โครงการอบรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ระหว่างประเทศสมาชิกบิมสเทคเกี่ยวกับบทบาทของไทยในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในช่วงการเป็นประธานบิมสเทคของไทย ปี 2565 -2566 ระหว่างวันที่ 5 – 10 ก.ย. 2566 ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจากประเทศสมาชิกบิมสเทคและสำนักเลขาธิการบิมสเทคกว่า 50 คน

 

การนี้ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปิดตัวสื่อการเรียนรู้ BIMSTEC E-Learning และ E-Books เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบิมสเทค และบทบาทของไทยในฐานะประธานบิมสเทค โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

กระทรวงการต่างประเทศโดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศมุ่งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบิมสเทคให้แก่สาธารณชน โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นรากฐานไปสู่การส่งเสริมโอกาสและผลประโยชน์ของประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเป็นประธานบิมสเทคของไทย

 

ลิงค์ BIMSTEC E-learning: https://polsci.ubu.ac.th/polmooc-detail/7