ศูนย์เอเชียใต้ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Culture Monks & Soundacross จัดการแสดงละครเวทีข้ามวัฒนธรรม จากผสมผสานระหว่าง “รามายณะ” ฉบับ Balajan Beowa ที่สืบทอดกันมาในหมู่สตรีมุสลิมชาวบังกาลี และ “พระอภัยมณี” ของสุนทรภู่

มหากาพย์รามายณะเป็นมรดกร่วมกันของเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทุกพื้นที่ต่างมีรามายณะในแบบฉบับของตนเอง เรื่องเล่าจึงไหลเวียนอยู่ในหลายภาษาและวัฒนธรรม การแสดงนี้เป็นการแสดงร่วมกันระหว่างศิลปินไทยและอินเดีย โดยใช้กระบวนการแสดงแบบ ākāśa (katha’koli) ประกอบเรื่องราวผสมผสานระหว่าง “รามายณะ” และ “พระอภัยมณี” รวมทั้งมุมมอง การตีความการแสดง และกวีนิพนธ์ของศิลปินรุ่นใหม่จากประเทศไทย โดยการแสดงจะใช้ทั้ง 3 ภาษา ภาษาไทย เบงกาลี และภาษาอังกฤษ

แสดงโดย Janardan Ghosh, โรสนี นูรฟารีดา แกสมาน, ณฐพงษ์ เธียรสวัสดิ์กิจ และ Sudipta Dawn
ลงทะเบียนเข้าชมได้ที่ : https://forms.gle/87hwY7qow517XpPP9

เสวนาวิชาการ : 25 ปีแห่งการสถาปนา BIMSTEC: ความจริง ความหวัง และโอกาส

โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และ กลุ่มศึกษาอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี แห่งการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

#ร่วมแลกเปลี่ยนโดย
• มุมมองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดร.ศิริสุดา แสนอิว คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
• มุมมองวัฒนธรรม รศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
• มุมมองภูมิรัฐศาสตร์ ดร.ธนเชษฐ วิสัยจร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
• มุมมองสุขภาพ ผศ.สิริทรัพย์ สีหะวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
• มุมมองด้านเทคโนโลยี ดร.ศิริพร จันทนสกุลวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

#ดำเนินรายการโดย
ดร.ดารุณี พุ่มแก้ว คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “Sixteen Years of Supporting and Empowering Young people and Local Communities“ “16 ปี แห่งการสนับสนุนและเสริมสร้างพลังเยาวชนและชุมชนท้องถิ่น”

Programme 5th Meeting of the BIMSTEC Permanent Working Committee

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565
Arrival of Delegates
Welcome Dinner hosted by Mr. Cherdchai Chaivivid, Director General of International Economic Affairs, MFA (TBC)
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565
Registration of Delegates
Opening Remark by Mr. Cherdchai Chaivivid, Director General of International Economic Affairs, MFA
Sessions of Meeting (programme TBC) Lunch / teabreak (included)
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 (TBC)
Registration of Delegates
Sessions of Meeting (programme TBC) Lunch / teabreak (included)
Leisure time
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565
Departure of Delegates