เสวนาวิชาการ : 25 ปีแห่งการสถาปนา BIMSTEC: ความจริง ความหวัง และโอกาส

โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และ กลุ่มศึกษาอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี แห่งการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

#ร่วมแลกเปลี่ยนโดย
• มุมมองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดร.ศิริสุดา แสนอิว คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
• มุมมองวัฒนธรรม รศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
• มุมมองภูมิรัฐศาสตร์ ดร.ธนเชษฐ วิสัยจร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
• มุมมองสุขภาพ ผศ.สิริทรัพย์ สีหะวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
• มุมมองด้านเทคโนโลยี ดร.ศิริพร จันทนสกุลวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

#ดำเนินรายการโดย
ดร.ดารุณี พุ่มแก้ว คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “Sixteen Years of Supporting and Empowering Young people and Local Communities“ “16 ปี แห่งการสนับสนุนและเสริมสร้างพลังเยาวชนและชุมชนท้องถิ่น”