สัมภาษณ์ นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเรื่อง..ความร่วมมือภายใต้กรอบ BIMSTEC เพื่อคนไทย

รายการ บันทึกสถานการณ์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 FM 92.5 MHz / AM 891 KHz
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
สัมภาษณ์ นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เรื่อง..ความร่วมมือภายใต้กรอบ BIMSTEC เพื่อคนไทย