Interview: ความท้าทายภาคธุรกิจสู่การคว้าโอกาสใน BIMSTEC

พูดคุยกับเเขกรับเชิญ
นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์
อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ติดตามได้ที่