เสวนาวิชาการ : 25 ปีแห่งการสถาปนา BIMSTEC: ความจริง ความหวัง และโอกาส

โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และ กลุ่มศึกษาอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี แห่งการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

#ร่วมแลกเปลี่ยนโดย
• มุมมองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดร.ศิริสุดา แสนอิว คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
• มุมมองวัฒนธรรม รศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
• มุมมองภูมิรัฐศาสตร์ ดร.ธนเชษฐ วิสัยจร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
• มุมมองสุขภาพ ผศ.สิริทรัพย์ สีหะวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
• มุมมองด้านเทคโนโลยี ดร.ศิริพร จันทนสกุลวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

#ดำเนินรายการโดย
ดร.ดารุณี พุ่มแก้ว คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “Sixteen Years of Supporting and Empowering Young people and Local Communities“ “16 ปี แห่งการสนับสนุนและเสริมสร้างพลังเยาวชนและชุมชนท้องถิ่น”

Programme 5th Meeting of the BIMSTEC Permanent Working Committee

Monday 12 September 2022
Arrival of Delegates
Welcome Dinner hosted by Mr. Cherdchai Chaivivid, Director General of International Economic Affairs, MFA (TBC)
Tuesday 13 September 2022
Registration of Delegates
Opening Remark by Mr. Cherdchai Chaivivid, Director General of International Economic Affairs, MFA
Sessions of Meeting (programme TBC) Lunch / teabreak (included)
Thursday 15 September 2022 (TBC)
Registration of Delegates
Sessions of Meeting (programme TBC) Lunch / teabreak (included)
Leisure time
Friday 16 September 2022
Departure of Delegates