ประวัติความเป็นมา

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2540 จากปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) โดยมีไทยเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล ศรีลังกา และไทย ซึ่งมีพื้นที่ทางเศรษฐกิจและมรดกทางอารยธรรมร่วมกัน รวมถึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ผ่านทางการค้า วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนมายาวนาน มีการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคแห่งนี้มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระดับโลก ปัจจุบัน บิมสเทคมีความร่วมมือ 7 สาขาได้แก่

1) การค้า การลงทุนและการพัฒนา

2) สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3) ความมั่นคง

4) การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร

5) การติดต่อระหว่างประชาชน

6) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

7) ความเชื่อมโยง

ก้าวสำคัญของ BIMSTEC

<ul>
<li><span>Establishment of BIMSTEC in Bangkok</span>
</li>
<li><span>Myanmar joined BIMSTEC</span></li>
</ul>

2540

 • ก่อตั้งบิมสเทคที่กรุงเทพฯ
 • เมียนมาเข้าร่วมบิมสเทค

2547

 • การประชุมผู้นำบิมสเทค ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ก.ค. 2547
  ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • ริเริ่มการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีบิมสเทค
 • ภูฏานและเนปาลเข้าร่วมบิมสเทค

2551

 • การประชุมผู้นำบิมสเทค ครั้งที่ 2 วันที่ 13 พ.ย. 2551
  ณ กรุงนิวเดลี อินเดีย
 • การจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ประสานงานการแพทย์
  แผนดั้งเดิมแห่งชาติในกลุ่มประเทศบิมสเทค

2552

 • อนุสัญญาบิมสเทคว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้าน
  การก่อการร้าย องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และการลักลอบค้ายาเสพติด

2557

 • การประชุมผู้นำบิมสเทค ครั้งที่ 3 วันที่ 4 มี.ค. 2557
  ณ กรุงเนปยีดอ เมียนมา
 • การจัดตั้งสำนักเลขาธิการบิมสเทค ณ กรุงธากา บังคลาเทศ

2561

 • การประชุมผู้นำบิมสเทค ครั้งที่ 4 วันที่ 30-31 ส.ค. 2561
  ณ กรุงกาฐมาณฑุ เนปาล
 • บันทึกความเข้าใจสำหรับการจัดตั้ง
  ความเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้าบิมสเทค

2565

 • การประชุมผู้นำบิมสเทค ครั้งที่ 5 วันที่ 30 มี.ค. 2565
  ณ กรุงโคลัมโบ ศรีลังกา
 • กฎบัตรบิมสเทค
 • แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงด้านคมนาคม
 • อนุสัญญาบิมสเทคว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
  ในเรื่องทางอาญา
 • บันทึกความตกลงว่าด้วย การจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีบิมสเทค
 • ปรับจำนวนสาขาความร่วมมือบิมสเทค จาก 14 สาขาเป็น 7 สาขา

2566

 • การประชุมผู้นำบิมสเทค ครั้งที่ 6 ณ ประเทศไทย
 • วิสัยทัศน์บิมสเทค 2573