กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมรัฐศาสตร์วิชาการ “BIMSTEC on Tour x POL – SCI CMU”

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมรัฐศาสตร์วิชาการในหัวข้อ “BIMSTEC on Tour x POL – SCI CMU” ที่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจหรือบิมสเทค (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) ให้แก่นักเรียนและนักศึกษา มีผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศกว่า ๘๐๐ คน โดยมี นายรชา อารีพรรค ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเข้าร่วม และกล่าวเปิดงานร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

โครงการ BIMSTEC on Tour เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบิมสเทค และบทบาทของไทยในฐานะประธานบิมสเทค โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษาโดยภายในงานมีการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเกี่ยวกับบิมสเทค การแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา และการแสดงทางวัฒนธรรมจากชมรมพื้นบ้านล้านนา รวมถึงการจัดนิทรรศการ ๒๕ ปีแห่งการสถาปนา BIMSTEC

กระทรวงการต่างประเทศโดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศมุ่งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบิมสเทคให้แก่สาธารณชน โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน และนักศึกษา เพื่อเป็นรากฐานไปสู่การส่งเสริมโอกาสและผลประโยชน์ของประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเป็นประธานบิมสเทคของไทย