กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดกิจกรรม BIMSTEC on Tour ที่จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวรุจิกร แสงจันทร์ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นประธานการจัดกิจกรรม BIMSTEC on Tour ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผศ.ดร. อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ดร. ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ให้การต้อนรับ และมีนักเรียน นักศึกษาจากโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประมาณ ๕๐๐ คน

โครงการ BIMSTEC on Tour เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบิมสเทค รวมถึงบทบาทของไทยในฐานะประธานบิมสเทค โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในต่างจังหวัด

ภายในงาน มีการจัดบรรยายทางวิชาการให้แก่นักเรียนและนักศึกษาจากโรงเรียน และมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ และการประกวดโครงงานนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับบิมสเทค การจัดแสดงนิทรรศการครบ ๒๕ ปี การสถาปนาบิมสเทค การเผยแพร่ชุดความรู้บิมสเทค และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักศึกษาจากประเทศสมาชิกบิมสเทคที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการแสดงทางวัฒนธรรม “จากอ่าวเบงกอลสู่ลุ่มน้ำโขง”

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกลุ่มศึกษาอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดเสวนาวิชาการ “๒๕ ปีแห่งการสถาปนา BIMSTEC: ความจริง ความหวัง และโอกาส” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับบิมสเทค ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจกว่า ๓๐๐ คน เข้าร่วม การเสวนาดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนและนำเสนอมุมมองของนักวิชาการหลายแง่มุมภายใต้กรอบความร่วมมือบิมสเทค เช่น ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านวัฒนธรรม ด้านภูมิรัฐศาสตร์ ด้านสาธารณสุข และด้านเทคโนโลยี

กระทรวงการต่างประเทศมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบิมสเทคให้แก่สาธารณชน โดยเฉพาะเยาวชน เพื่อเป็นรากฐานไปสู่การส่งเสริมโอกาสและผลประโยชน์ของประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเป็นประธานบิมสเทคของไทย