การประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิว่าด้วยการกำหนดทิศทางของบิมสเทคในอนาคต ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิจากไทย เป็นประธานการประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิว่าด้วยการกำหนดทิศทางของบิมสเทคในอนาคต ครั้งที่ ๒ ณ สำนักเลขาธิการบิมสเทค กรุงธากา บังกลาเทศ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากรัฐสมาชิกบิมสเทคเข้าร่วมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของบิมสเทคในอนาคต โดยต่อยอดจากการประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการหารือแนวทางเสริมสร้างการทำงานขององค์กรและส่งเสริมความร่วมมือทั้ง ๗ สาขาของบิมสเทค โดยเฉพาะการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกลไกลการดำเนินการหลักและกลไกการดำเนินงานรายสาขาของบิมสเทค รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีภายนอก นอกจากนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสาขาความร่วมมือต่าง ๆ เช่น สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และสาขาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในอนาคต

ที่ประชุมยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นด้านการดำเนินการของศูนย์บิมสเทคร่วมกับผู้แทนจากศูนย์สภาพอากาศและภูมิอากาศของบิมสเทค (BIMSTEC Centre on Weather and Climate) ศูนย์พลังงานบิมสเทค (BIMSTEC Energy Centre) รวมทั้ง แนวทางการพัฒนาการดำเนินการของศูนย์ดังกล่าวให้มีความยั่งยืนในอนาคต

คณะผู้ทรงคุณวุฒิว่าด้วยการกำหนดทิศทางของบิมสเทคในอนาคต เป็นผลมาจากข้อริเริ่มของที่ประชุมผู้นำบิมสเทค เมื่อปี ๒๕๕๙ ที่เมืองกัว ประเทศอินเดีย เพื่อเสริมสร้างให้บิมสเทคเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ มีหน้าที่พิจารณาการดำเนินการต่าง ๆ ภายใต้กรอบบิมสเทคและ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของบิมสเทคในอนาคตที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ๒๐๓๐

บิมสเทคประกอบด้วยรัฐสมาชิก ๗ ประเทศที่เชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์สำนักเลขาธิการบิมสเทค (www.bimstec.org)