รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการถาวรบิมสเทคสมัยพิเศษ

เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางสาวรุจิกร แสงจันทร์ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการถาวรสมัยพิเศษ (Special Meeting of the BIMSTEC Permanent Working Committee) ที่กรุงธากา บังกลาเทศ เพื่อหารือแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับมาตรฐานของบิมสเทคให้เป็นกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคที่อยู่บนพื้นฐานของกฎระเบียบ (rule-based) ร่วมกัน

 

ที่ประชุมได้สรุปเอกสารสำคัญ ๓ ฉบับ ได้แก่ ๑) ร่างกฎระเบียบสำหรับกลไกการดำเนินงานหลักภายใต้
กรอบบิมสเทค (Rules of Procedure for Core BIMSTEC Mechanisms) ๒) ร่างกฎระเบียบสำหรับกลไก
การดำเนินงานรายสาขาความร่วมมือภายใต้กรอบบิมสเทค (Rules of Procedure for Sectoral BIMSTEC Mechanisms) และ ๓) ร่างขอบเขตหน้าที่ของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเรื่องทิศทางความร่วมมือในอนาคตของบิมสเทค
(Draft Terms of Reference for Eminent Persons’ Group on the Future Directions of BIMSTEC)
ซึ่งเอกสารทั้ง ๓ ฉบับจะเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานของบิมสเทคในอนาคตตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของบิมสเทคในฐานะกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเดียวที่เชื่อมภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ผลการประชุมดังกล่าวจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสบิมสเทค (Senior Officials’ Meeting) ครั้งที่ ๒๓ ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี ๒๕๖๖ ต่อไป

 

นอกจากนี้ ในห้วงการประชุม รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้ใช้โอกาสนี้ยื่นสัตยาบันสารกฎบัตร
บิมสเทค (Instruments of Ratification of the BIMSTEC Charter) แก่นายเท็นซิน เล็กเพลล์ เลขาธิการบิมสเทคเพื่อให้กฎบัตรสามารถมีผลบังคับใช้ต่อไป โดยไทยเป็นประเทศที่สองที่ยื่นสัตยาบันสารดังกล่าวหลังอินเดีย