รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเยือนจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวรุจิกร แสงจันทร์ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เยือนจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้พบหารือกับ ผศ.ดร. ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ความตระหนักรู้เกี่ยวกับบิมสเทค ในห้วงวาระปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ซึ่งไทยเป็นประธาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แสดงความพร้อมและศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศและเป็นเครือข่ายใน การประชาสัมพันธ์การรับรู้เกี่ยวกับบิมสเทค ทั้งในรูปแบบกิจกรรมและวิชาการ เช่น การจัดกิจกรรม BIMSTEC on Tour โครงการสร้างการรับรู้บิมสเทคผ่านเครือข่ายครูสังคมศึกษา การจัดทำองค์ความรู้งานวิจัย การพัฒนาเยาวชนในระดับอุดมศึกษาผ่านค่าย Start-up การแข่งขันโมเดลธุรกิจของกลุ่มประเทศบิมสเทค และประเทศ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (กัมพูชา ลาว และเวียดนาม) ตลอดจนการฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วมจากประเทศสมาชิกบิมสเทคในสาขาต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ

ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจฯ ได้มอบสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไทยจากศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ (International Studies Center: ISC) ให้แก่สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาต่อไป

ในวันเดียวกันนี้ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจฯ ได้พบหารือกับนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒ และนักธุรกิจ โดยได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ เส้นทางการขนส่ง ศักยภาพด้านการค้าการลงทุนระหว่างพื้นที่อีสานใต้กับอ่าวเบงกอล และบทบาทของหอการค้าฯ ในการใช้เครื่องมือทางวัฒนธรรมและ Soft Power ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี เช่น ความเป็นไปได้ในการดึงดูดอุตสาหกรรมภาพยนตร์จากอินเดียมาถ่ายทำ หรือการส่งเสริมให้ชาวอินเดียที่มีฐานะดีมาจัดงานแต่งงานในจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ หอการค้าอุบลฯ ถือเป็น ๑ ใน ๕ หอการค้าที่มีความเข้มแข็งที่สุดของประเทศไทย และมีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔๐ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕