ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการถาวรบิมสเทค ครั้งที่ ๖

เมื่อวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการถาวรบิมสเทค ครั้งที่ ๖ (the 6th Meeting of BIMSTEC Permanent Working Committee) ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อหารือกลไกความร่วมมือของบิมสเทค

ที่ประชุมได้ข้อสรุปเอกสารสำคัญ ๔ ฉบับ ได้แก่ (๑) กฎระเบียบสำหรับกลไกการดำเนินงานหลักภายใต้กรอบบิมสเทค (Rules of Procedure for Core BIMSTEC Mechanisms) (๒) กฎระเบียบสำหรับกลไกการดำเนินงานรายสาขาภายใต้กรอบบิมสเทค (Rules of Procedure for BIMSTEC Sectoral Mechanisms) (๓) กฎระเบียบสำหรับความสัมพันธ์ภายนอกของบิมสเทค (Rules of Procedure for BIMSTEC’s External Relations) และ (๔) ร่างขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะผู้ทรงคุณวุฒิว่าด้วยทิศทางในอนาคตบิมสเทค (Draft Terms of Reference for Eminent Persons’ Group on the Future Directions of BIMSTEC) โดยข้อสรุปต่อเอกสารข้างต้นจะช่วยกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในอนาคตของบิมสเทคตลอดจนเสริมสร้างมาตรฐานกลไกการดำเนินงานเพื่อให้บิมสเทคมีโครงสร้างองค์กรที่เป็น แบบแผนและมีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือในกรอบบิมสเทคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐสมาชิกจากโควิด-๑๙

การประชุมคณะกรรมการถาวรบิมสเทคเป็นกลไกการดำเนินงานหลัก มีหน้าที่รับผิดชอบประเด็นการบริหารและการเงินของสำนักเลขาธิการบิมสเทค และจัดเตรียมวาระการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสบิมสเทค นับตั้งแต่ไทยได้รับตำแหน่งประธานบิมสเทคเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ไทยได้จัดการประชุมคณะกรรมการถาวรบิมสเทคแล้วถึง ๒ ครั้ง สามารถจัดทำเอกสารผลลัพธ์ที่สำคัญเป็นจำนวนมาก ซึ่งที่ประชุมจะได้เสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสบิมสเทค ครั้งที่ ๒๓ และที่ประชุมรัฐมนตรีบิมสเทค ครั้งที่ ๑๙ โดยมีกำหนดจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมนี้ การประชุมที่จัดขึ้นโดยไทยได้รับคำชื่นชมจากรัฐสมาชิกและสำนักเลขาธิการบิมสเทคเป็นอย่างมาก ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีและนำไปสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดมากขึ้น