ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสบิมสเทค ครั้งที่ ๒๓

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ไทยในฐานะประธานบิมสเทคเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ หรือบิมสเทค (BIMSTEC) ครั้งที่ ๒๓ ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยมีนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานและนายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เข้าร่วมในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสของไทย

ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าจากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสฯ ครั้งที่ ๒๒ ในแต่ละสาขาความร่วมมือและพิจารณาประเด็นการจัดการและงบประมาณของสำนักเลขาธิการบิมสเทค โดยที่ประชุมได้เห็นชอบต่อร่างสุดท้ายกฎระเบียบสำหรับกลไกการดำเนินงานภายใต้กรอบบิมสเทค (Rules of Procedure for BIMSTEC Mechanisms) ที่จะวางกรอบให้บิมสเทคสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบต่อร่างสุดท้ายของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการขนส่งทางทะเล (Agreement on Maritime Transport Cooperation) ซึ่งจะช่วยยกระดับความเชื่อมโยงทางทะเลภายในภูมิภาค

ไทยในฐานะประเทศนำเรื่องความเชื่อมโยงได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของสาขาความเชื่อมโยง (Connectivity) และสืบเนื่องจากการเห็นชอบต่อร่างสุดท้ายของ Agreement on Maritime Transport Cooperation ได้ผลักดันให้รัฐสมาชิกเร่งรัดการจัดทำเอกสาร Standard Operating Procedures ของร่างความตกลง โดยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะทำงานด้านความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งบิมสเทค ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

นอกจากนี้ ไทยยังได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับแผนข้อเสนอของไทยที่จะเสนอให้มีการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจของบิมสเทค เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนภายในบิมสเทค โดยคาดหวังให้กลไกดังกล่าวช่วยเพิ่มพูนการค้าและการลงทุนในภูมิภาค

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสบิมสเทคเป็นกลไกการดำเนินงานหลัก มีหน้าที่รับผิดชอบการเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีบิมสเทค ซึ่งรวมถึงการติดตามความคืบหน้ารายสาขา และการเห็นชอบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อการพิจารณาของที่ประชุมระดับรัฐมนตรี