ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมาธิการถาวรบิมสเทค ครั้งที่ ๕

ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมาธิการถาวรบิมสเทค ครั้งที่ ๕ เพื่อหารือประเด็นและกลไกความร่วมมือของบิมสเทค ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรม Siam@Siam Design Hotel ไทยได้เสนอวิสัยทัศน์กรุงเทพ 2030 ซึ่งมุ่งเสริมสร้างบิมสเทคให้มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน ฟื้นคืน และเปิดกว้าง (Prosperous, Resilient, Open: PRO BIMSTEC) ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้กำหนดทิศทาง ประเด็นความสำคัญ และเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับความร่วมมือของบิมสเทค เพื่อรับมือกับความท้าทาย รวมทั้งเปิดรับโอกาสต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในทศวรรษนี้ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ค.ศ. ๒๐๓๐ (BIMSTEC Bangkok Vision 2030) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสบิมสเทค (SOM) ครั้งที่ ๒๓ พิจารณา โดยมีแผนจะรับรองวิสัยทัศน์ดังกล่าวในการประชุมผู้นำบิมสเทค ครั้งที่ ๖ ต่อไป

ที่ประชุมยังเห็นชอบข้อเสนอของไทยที่เสนอให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญบิมสเทค (BIMSTEC Network of Policy Think Tanks: BNPTT) ร่วมกันหารือแนวทางและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาของบิมสเทค เพื่อเป็นแนวทางสำหรับประเทศสมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการจัดการกับความท้าทายต่าง ๆ

การประชุมคณะกรรมาธิการถาวรบิมสเทค ครั้งที่ ๕ เป็นการประชุมแบบกายภาพครั้งแรกที่ไทยเป็นเจ้าภาพนับตั้งแต่รับตำแหน่งประธานบิมสเทคเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยผลลัพธ์ของการประชุมครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศสมาชิกที่ต้องการผลักดันให้บิมสเทคเป็นองค์กรที่มีพลวัตรและเข้มแข็งมากขึ้น