การประกวดบทความภาษาอังกฤษในหัวข้อ Future BIMSTEC

ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2565

ด้วยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดการประกวดบทความภาษาอังกฤษในหัวข้อ “Future BIMSTEC” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความตระหนักและเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดตั้งความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation – BIMSTEC) ทั้งนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาทและรางวัลชมเชยอีก 10 รางวัล โดยมีกติกาในการประกวดดังนี้

  1. ประชาชนทั่วไปที่มีสัญชาติในกลุ่มประเทศบิมสเทค (บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล
    ศรีลังกา และไทย)
  2. เขียนบทความภาษาอังกฤษในหัวข้อ “Future BIMSTEC” 
  3. มีความยาวของเนื้อหาอย่างน้อย 500 คำ พิมพ์ส่งโดยใช้รูปแบบตัวอักษร “Times New Roman” ขนาด 12 
  4. บทความจากการประกวดจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดและจะถูกใช้ในการตีพิมพ์ทางเว็บไซต์ www.bimstecthailand.com
  5. ผู้เข้าประกวดจะต้องเขียนบทความด้วยตัวเองและไม่เคยส่งเข้าประกวดที่อื่นมาก่อน ผลงานที่ลอกเลียนแบบจะถูกปฏิเสธในทุกกรณี

ผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมการแข่งขันสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bimstecthailand.com โดยกำหนดส่งต้นฉบับบทความทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ bimstec.taskforce@mfa.go.th ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 1 กันยายน 2565