เผยแพร่

25 Years of BIMSTEC

Towards a Peaceful, Prosperous and Sustainable Bay of Bengal Region

Bimstec Master Plan

For transport connectivity 

BIMSTEC CHARTER

BIMSTEC CHARTER

7 ประเทศสมาชิกบิมสเทค

ในการเป็นประเทศนำแต่ละสาขา

แผนการดำเนินงานและผลประโยชน์

ของบิมสเทค ต่อประชาชนไทย

เส้นทางท่องเที่ยว

บิมสเทค

บทบาทที่สำคัญของไทย

ในฐานะประธานบิมสเทค

ความสำเร็จของบิมสเทค

ตลอดระยะเวลา 25 ปี