เผยแพร่

25 Years of BIMSTEC

Towards a Peaceful, Prosperous and Sustainable Bay of Bengal Region

Bimstec Master Plan

For transport connectivity 

BIMSTEC CHARTER

BIMSTEC CHARTER

7 ประเทศสมาชิกบิมสเทค

ในการเป็นประเทศนำแต่ละสาขา

แผนการดำเนินงานและผลประโยชน์

ของบิมสเทค ต่อประชาชนไทย

เส้นทางท่องเที่ยว

บิมสเทค

บทบาทที่สำคัญของไทย

ในฐานะประธานบิมสเทค

ความสำเร็จของบิมสเทค

ตลอดระยะเวลา 25 ปี

วารสาร MFA Thailand Channel ปีที่ 26 ฉบับที่ 90

วารสารที่มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศในหลากหลายมิติผ่านการบอกเล่าเรื่องราว บทบาท ภารกิจและประสบการณ์ตรงจากนักการทูตและบุคคลในแวดวงต่าง ๆ ที่มาร่วมแบ่งปันมุมมองของตนเกี่ยวกับการต่างประเทศในมิติต่าง ๆ ฉบับล่าสุด มาทำความรู้จักกับบิมสเทค กรอบความร่วมมือที่ไทยอยู่ระหว่างการดำรงตำแหน่งประธาน

จากอ่าวเบงกอลสู่ BIMSTEC

บิมสเทคปริทัศน์ผ่านรัฐสมาชิก

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบิมสเทค